اجرای پروژه های بهره وری

تعالی سازمانی EFQM


مدل سرآمدي كسب و كار پاسخي به اين سئوال است كه سازمانهاي برتر داراي چه ويژگي هايي هستند ؟ چگونه اهداف خود را طرح ريزي و دنبال مي كنند؟ چگونه سازمان خود را به شكل متوازن در حوزه هاي مختلف توسعه مي دهند.

مدل EFQM يكي از مدلهاي معروف در زمينه سرآمدي كسب و كار است كه در سطح جهان از اقبال خوبي برخوردار شده است و بسياري از كشورها اين مدل را مبناي ارائه جوايز ملي خود قرار داده اند. در كشور مانيز اين مدل از سال 1382 مبناي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني و جايزه ملي كيفيت قرار گرفته است و همين امر باعث افزايش انگيزه در سازمانهاي ايراني جهت آغاز مسير تعالي شده است .يكي از ويژگيهاي مهم مدل EFQM معرفي و توسعه رويكردي جهت خودارزيابي است .اين رويكرد به سازمان اجازه مي دهد كه به طور شفاف و عيني نقاط قوت و حوزه هاي نيازمند بهبود خود را شناسايي كند. استفاده از مدل EFQM براي خودارزيابي در سازمانها منافع قابل توجهي دارد كه در زاير به برخي از آنها اشاره مي شود :

  • يك رويكرد كاملا ساخت يافته و سيتماتيك است كه به سازمان امكان مي دهد كه كليه حوزه ها و نواحي نيازمند بهبود خود را به شكل واقعي و عيني شناسايي نمايد.
  • اين رويكرد به سازمان امكان مي دهد تا به شكل دوره اي روند پيشرفت خود را مورد ارزيابي و ان دازه گيري نموده و در هر دوره انجام خودارزيابي پروژه هاي بهبود مورد نياز را تعريف و اجرا نمايد .
  • به شكل بسيار مناسبي كاركنان و مديران سازمان را در فرايند بهبود درگير مي نمايد.