خدمات ارائه شده: نظارت بر طرح هاي امكان سنجي


واحد نظارت بر طرح هاي شركت پيشران صنعت تهران با بكار گيري نيروهاي متخصص و با تجربه خدمات خود را در بخش نظارت بر طرح هاي امكان سنجي انجام مي دهد.
اين واحد با سابقه همكاري با شركت ها و سازمان هاي مختلف طرف قرارداد با بانك ها و موسسات مالي و اعتباري حمايت كننده از طرح هاي توجيهي و سرمايه گذاري مطابق با مراحل زير خدمات نظارتي خود را ارائه مي نمايد

 • مطالعه طرح توجيهي و تهيه گزارش نظارت صفر از وضعيت اجراي پروژه
  در اين مرحله،‌كارشناسان واحد نظارت با توجه به شرايط پروژه اقدام به بازديد از محل پروژه نموده و بر اساس اطلاعات بدست آمده گزارش نظارت مرحله اول خود را تهيه مي نمايند همچنين در اين مرحله بر حسب نياز سازمانها و مطابق با فرمت درخواستي آنها،‌ مراحل پيشرفت پروژه كه مي بايست در هر مرحله مورد نظارت كارشناسان پروژه قرار گيرد در قالب يكي از نرم افزارهاي كنترل پروژه همچون پريماورا،‌msp و .... طراحي و تدوين مي گردد • تشكيل تيم نظارت
  در اين مرحله با توجه به نوع پروژه كه مي بايست مورد نظارت قرار گيرد تيمي متشكل از حداقل سه كارشناس(كارشناس فني- كارشناس مالي- سرپرست تيم) تشكيل مي گردد كه در هر مرحله كار نظارت را از منظر مالي و فني كنترل كرده و گزارش نهايي توسط سرپرست تيم ارائه مي گردد
 • انجام نظارت دوره اي و ارائه گزارش
  مطابق با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و گانت چارت پروژه، در هر مرحله كارشناسان واحد نظارت با هماهنگي كارفرما در محل اجراي طرح حاضر شده و شواهد مورد نياز براي ارائه گزارش را جمع اوري نموده و با هماهنگي سرپرست تيم نظارت، گزارش نظارت آن مرحله را تهيه مي نمايند

 • حضور در جلسات دفاع از طرح( در صورت لزوم)

 • ارائه گزارش اختتام طرح