خطی مشی

خط‌مشي كيفيت


هلدینگ پيشران صنعت تهرا‌ن بعنوان مجموعه‌اي توانمند و پويا با اتكا و اتكال به پروردگار و با تكيه بر دانش مديران، مشاورين و مشاورين ارشد خود، رئوس خط‌مشي كيفيت خود را در زمينه‌هاي مشاوره سیستم مدیریتی، آموزش وسرمایه گذاری و تحقیقات بازار و فروش به شرح ذيل ارائه مي‌كند:

  • 1. توجه و احترام به مشتري و خواسته‌هاي او بعنوان ركن اصلي كار و اخذ نظرات آنها، تلاش در جهت رضايت و بهبود هميشگي آن و تعيين راههاي نو جهت ارائه خدمات نو.
  • 2. ايجاد حس مشاركت در بين مشاوران جهت بالا بردن پويايي و همكاري مشترك در راستاي رسيدن به اهداف هلدینگ.'
  • 3. اعتقاد بر لزوم بهبود هميشگي كارها، روشها، فكرها و ارائه خدمات و اجراي آن در سطح هلدینگ با تفكر و تلاش بيشتر جهت ارائه خدمات بهتر و وسيع‌تر.
  • 4. افزايش توانايي علمي و عملي همکاران جهت ارائه خدمات مناسب به مشتريان
  • 5. دستيابي به بازارهاي وسيع‌تر در زمينه خدمات در حال ارائه با برنامه‌ريزي كوتاه و بلند مدت.
  • 6. برنامه‌ريزي در جهت توسعه زمينه‌هاي كاري شركت، در زمينه‌هاي علمي روز دنيا جهت بالا بردن توانايي صنايع و سازمانها با دیدگاهی نو
    با اين اهداف و برنامه‌ها، مديريت هلدینگ با ياري خدا و تكيه بر نيروهاي كارآمد خوداز طریق بازنگری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، تمامي تلاش خود را در راستاي نيل به اهداف تعیین شده مبذول خواهد نمود.
  •