ارزیابی طرح های دانش بنیان

ارزیابی طرح های دانش بنیان


ارزیابی شرکتهای دانش بنیان فرآیندی است که در آن وضعیت محصول مدنظر متقاضی مورد پالایش و بهینه سازی قرار می گیرد. در این ارزیابی که طبق درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی توسط کارگزارن تهیه می گردد، شرکت های دانش بنیان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت میزان توانایی شرکت مشخص می گردد و با توجه به توانایی شرکت و ارزشمند بودن محصول، میزان حمایت صندوق نواوری و شکوفایی از شرکت دانش بنیان تعیین می گردد.

شایان ذکر است هلدینگ پیشران صنعت تهران مهر از ابتدای تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان کارگزار معتمد در حال خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان می باشد.
از سویی این هلدینگ با نگاه افزایش بهره وری و رشد شرکتهای دانش بنیان جهت تجاری سازی محصولات این شرکتها، در حال انجام فعالیت های زیر می باشد:

- فعالیت های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده یا فن آوری جدید

- فعالیت های مرتبط با ارزش گذاری فن آوری و یا انتقال و یا انتشار آن

- جذب سرمایه گذار و منابع مورد نیاز برای نمونه سازی، طراحی صنعتی و یا ایجاد فرآیند و یا محصول جدید

- مشاوره جهت انجام آزمون ها و دریافت تأئیدیه های لازم در فضای محصولات دانش بنیان

- مشاوره جهت خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی شامل فعالیت های مشاوره مدیریت فناوری

- مشاوره جهت خدمات طراحی محصول و فرآیند

- مشاوره جهت خدمات استانداردسازی محصولات دانش بنیان

- مشاوره جهت خدمات اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی محصولات دانش بنیان