طرح توجیهی

 
مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی است که بر اساس تحقیقات و مطالعات آمارهای مدون کشور و نیز پژوهش های میدانی پایه ریزی شده است که می تواند روند تصمیم گیری آتی را در سرمایه گذاری پشتیبانی نماید.

مهمترین هدف امکان سنجی اقتصادی، بررسی این امر است که آیا پروژه مذکور دارای سودآوری مناسب می باشد یا خیر و اینکه آیا این پروژه با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محل اجرای پروژه همخوانی دارد؟ بصورت خلاصه امکان سنجی درباره امکان پذیر بودن موضوع پروژه بحث می نماید و پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات کلیات اولیه محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام می شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما در سطوح مختلف قابل بررسی می باشد.

مطالعات امکان سنجی در کشور با نام های مختلفی مانند: طرح توجیهی، طرح کسب و کار، business plan و FS نام برده می شود که کلیه این طرح ها شامل سه بخش اصلی مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی می باشد.
شایان ذکر است با توجه به مقررات بانکی کشور، ارائه هر نوع تسهیلات ایجادی و توسعه ایی و سرمایه در گردش منوط به ارائه مطالعات امکان سنجی مطابق فرمت بانکی می باشد که می بایستی توسط شرکت های مورد تائید کانون مشاوران اعتباری سرمایه گذاری بانکی تهیه گردد.