مشاوره سیستم های مدیریتی

 
سازمان بین‌المللی استاندارد The International Organization for Standardization به اختصار ISO نامیده می‌شود.
اعضای این سازمان را جمعی از نمایندگان موسسات استاندارهای ملی کشورهای مختلف تشکیل میدهند. مقر اصلی این سازمان در ژنو سوئیس قرار دارد و کار رسمی خود را از سال 1947 اغاز کردند. هدف اصلی این سازمان همگون سازی و هماهنگ سازی استاندارهای مختلف در قالب یک استاندارد جامع و قابل قبول در سطح جهان میباشد. معروف ترین و مهمترین استاندارهای هماهنگ سازی شده در این سازمان به شرح زیر میباشد:
استانداردهای سری 9000
ISO 9000:2015 : مبانی و واژگان مدیریت کیفیت
ISO 9001:2015: سیستم مدیریت کیفیت
اصلی ترین استاندارد سری 9000 استاندارد ISO9001:2015 میباشد که هر سازمانی و با هر اندازه و سایزی میتواند گواهینامه این استاندارد را دریافت کند.
ISO 9004:2018: خطوط راهنما برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت.
این استاندارد که به تازگی ویرایش جدید آن منتشر شده است نیز در واقع راهنمایی برای بهبود عملکرد در استاندارد ISO 9001 میباشد.

مهمترین استانداردهای سری 10000
ISO10002:2018: استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان
استاندارد ISO100028 : به مسائلی از قبیل ایجاد کانال های دریافت شکایات، اولویت بندی شکایات، نحوه ثبت شکایات، میزان اثر بخشی اقدامات انجام شده در خصوص شکایات و .... میپردازد
ISO10004:2018: استاندارد سنجش رضایت مشتری
استاندارد ISO10004: تاکید بیشتر بر نظرسنجی از مشتریان دارد، مباحث مطرح شده در این استاندارد شامل نحوه نظرسنجی و دوره های آن، انجام نظرسنجی مستقیم و غیرمستقیم، تحلیل های مستقیم و غیرمستقیم، صحه گذاری تحلیل و ... میباشد. تفاوت عمده ISO10004 با سایر استاندارد ها در عدم نیاز به انجام ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت میباشد.

ISO10015:2019: استاندارد مدیریت شایستگی و بهبود کارکنان
این استاندارد که ورژن سال 1999 آن مدیریت کیفیت آموزش نام گذاری شده بود، به نحوه برگزاری دوره های آموزشی، ارزیابی دوره های آموزشی برگزار شده و اثربخش بودن آن میپردازد.

ISO13485:2016: استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی
بیشتر الزمات این استاندارد با ISO9001:2015 مشابه است، ولی در خصوص مشخصات فنی محصول جزئیات بیشتری را خواستار میباشد.

ISO14001:2015: استاندارد مدیریت محیط زیست
این استاندارد به دنبال ایجاد فرهنگ عالی، شناسایی الزامات قانونی و حقوقی در راستای احترام هرچه بیشتر به محیط زیست میباشد. مهمترین موارد مطرح شده در این استاندارد شامل شناسایی جنبه های زیست محیطی و کنترل عملیاتی آن، شناسایی الزامات قانونی، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری محیط زیستی و ... میباشد.

ISO45001:2018: استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
هدف اصلی این استاندارد ارتقا ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل میباشد. مهمترین موارد مطرح شده در این استاندارد شامل شناسایی ریسک های ایمنی و کنترل عملیاتی آن، شناسایی الزامات قانونی، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ایمنی مانند آتش سوزی، سقوط از ارتفاع و ... میباشد.

ISO17025:2017: استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
این استاندارد تاکید بر نحوه انجام آزمایشات، دستورالعمل دستگاهها، تخمین عدم قطعیت آزمایش‌ها، صحه گذاری نتایج آزمون، ریسک ها و فرصت ها و ...... در آزمایشگاه ‌ها دارد.

: ISO15189:2012 استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه پزشکی و طبی
این استاندارد ترکیبی از ISO9001 و ISO17025 میباشد و الزام آور در آزمایشگاه های پزشکی میباشد، در این استاندراد تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی و نظافت شستشو، ایمنی پرسنل و پسماندهای ازمایشگاهی دارد.


IATF16949:2016: استاندارد مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی این استاندارد که بیشتر توسط سازمانهای ISO/TS تدوین شده، به طور خاص به مدیریت کیفیت در خودرو سازی و صنایع مرتبط به آن میپردازد، مهم ترین بخش این استاندارد تجزیه و تحلیل شکست و خطا در خطوط تولید میباشد.

ISO22000:2018: استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی
این استاندارد به طور خاص صنایعی را که در چرخه تولید مواد غذایی که مصرف کننده نهایی آن انسان است را شامل میشود. مهمترین خواسته در ISO22000 انجام تجزيه و تحليل مخاطرات مواد غذایی جهش بالا بردن ایمنی آن میباشد. HACCP بخشی از این استاندارد را شامل میشود.

: ISO50001:2018 استاندارد سیستم مدیریت انرژی
معهمترین هدف در ISO50001 کمک در راستای مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی میباشد.

ISO22716:2007: استاندارد روش های تولید خوب
نشان GMP در زیر ساختار این استاندارد قرار دارد که در واقع بخشی از HACCP و ISO22000 را نیز شامل میشود. بیشتر الزامات این استاندارد شامل نحوه طراحی ساختمان های تولید و موارد مربوطه به آن میباشد. این استاندارد نیز مانند بسیاری دیگر شباهت های با ISO9001 مخصوصا در فرایند های اجرایی دارد.