استاندارد ISO 17020

استاندارد ISO 17020


استاندارد 17020 جهت بهره مندی سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و دیگر سازمانهای مربوطه با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.
هدف از این استاندارد مشخص نمودن ضوابط عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید.
استاندارد 17020 علاوه بر این می تواند راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد.
فواید پیاده سازی:

• واجبات مشتری بطور کامل شرح داده شده،مستند و قابل درک میباشد

• سازمان قابلیت تامین الزامات مشتری را میابد

• نیازهای آموزشی کارکنان شناسایی میگردد

• واجبات ایمنی شناسایی می شوند

اخذ ایزو ISO/IEC 17020 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق سازمانهای بازرسی کننده مورد بررسی قرار می گیرد .در این سيستم صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده مورد تحلیل قرار گرفته و از طریق یک سازمان مستقل این تایید صلاحیت تایید می شود و می توان به این سازمانها اعتماد کرد .