استاندارد ISO/IEC 17025

نكات تشريحي در مورد استاندارد ISO/IEC 17025


IEC17025 استانداردی است که در سال 2000 تدوین شده است و بر بهبود مستمر تاکید دارد. هدف اصلی آن کنترل فعالیت آزمایشگاه‌ های نمونه ‌برداری و کالیبراسیون از دو منظر کیفی و فنی است. مهم‌ترین دستاورد انطباق یک آزمایشگاه با این استاندارد، اطمینان از صحت نتایج آزمون مربوطه است. به همین دلیل سازمان‌های اعتبار دهنده ممیزی خود را بر اساس روش‌های آزمون انجام می‌دهند. در این ایزو بر استفاده از روش‌های آزمونی که منطبق بر یکی از استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای و یا ملی باشد تأکید شده است.
بر مبنای ایزو 17025، قالب کنترل فرایند انجام آزمون و منطبق نگه داشتن آن بر مبنای استاندارد، مشخص شده است. بحث آموزش نیز از ارکان اصلی استاندارد مورد اشاره است و به هر نوع پیشرفت علمی و کسب مهارت از سوی کارکنان، توجه فراوانی شده است. مهم‌ترین خصوصیت ایزو آی‌ای‌سی 17025 را باید در اطمینان از صحت نتیجۀ آزمون بدانیم که بر مبنای آن نتیجۀ آزمون انجام شده در سازمان صاحب اعتبار استاندارد، برای همه معتبر است.
مزاياي بكارگيري استاندارد :ISO/IEC17025

1- ايجاد قابليت اخذ تاييد صلاحيت فني از اداره استاندارد به عنوان آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد.

2- ايجاد اطمينان در مشتريان در خصوص خدمات آزمايشگاه.

3-كسب سهم بازار مشتريان نیازمند به خدمات آزمایشگاهی.

4- سازگاري با سيستمهاي مديريت كيفيت ISO 9001 به خصوص براي آزمايشگاه هايي كه بخشي از يك سازمان بزرگ داراي گواهينامه ISO 9001 مي باشند.

5- استفاده از مزاياي عمومي استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت در سازمانها.