سيستم مديريت يكپارچه

سيستم مديريت يكپارچه


با توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سيستم‌های مديريت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتريان و طرف‌های ذينفع خود، منطق استقرار همزمان چند سيستم مديريتی به صورت فراگير مورد اقبال قرار گرفت. در پاسخگوئی به اين خواست مشتريان شرکت پيشران صنعت تهران مهر الگوئی را برای پياده سازي همزمان بر اساس استانداردهای مختلف سيستم مديريت از قبیل سیستم مدیریت کيفيت ISO 9001 ، سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001 ، سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS ارائه نموده است. سيستم مديريت يكپارچه IMS (Integrated Management System) نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق کلیه سيستم‌های مختلف مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین‌المللی است. برخی مزايای استقرار يکپارچه سيستم‌های مديريت کيفيت ISO 9001 ، سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001 و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 از قرار زير است:

• کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگی سيستم برای مميزی و صدور گواهينامه

• کاهش هزينه‌های استقرار، مميزی و نگهداری سيستم

• ايجاد يکنواختی در فعاليت زيرسيستم‌های مورد نياز

• تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت‌های مستقيم اداره و بهبود سيستم‌ها
• وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه‌ای‌تر سيستم مديريت

• کاهش تعداد اجرای مميزی‌ها در طول سال