14001:2015 ISO

سیستم مدیریت محیط زیست 14001:2015 ISO


ارزشمند دانستن محیط زیست و محافظت از آن در مقابل پیش روی صنایع و فعالیت های آسیب رساننده، از جمله مشخصه های سازمان های نوین و پیشرو است. سیستم مدیریت زیست محیطی، به سازمان کمک می کند تا فعالیت های آسیب رساننده به محیط زیست را بر اساس استانداردهای موجود شناسایی و آن ها را متوقف کنند.
مقید شدن به استانداردهای زیست محیطی نشان دهنده مسئولیت پذیری یک سازمان در مقابل فعالیت های اجرایی آن است. روشن است که مشتریان به یک سازمان مسئولیت پذیر بیشتر اعتماد می کنند.
صاحبان کسب و کارها موظف هستند در مقابل قوانینی که هر روز سختگیرانه تر می شوند، همچنین برای به دست آوردن رضایت مشتریان و سهام داران، درباره فعالیت های خود و تاثیرات آن بر محیط زیست شفاف باشند.
سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان ها را در کنترل بسیاری از جنبه های زیست محیطی فعالیت خود همچون انتشار گازها، کنترل زباله ها، استفاده از منابع طبیعی، و بازدهی انرژی یاری می دهد.
کنترل فرآیند ها و چالش های کلیدی سازمان نیازمند شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های یک سازمان است.
فواید و مزایای پیاده سازی استاندارد 14001:2015 ISO:

1- حفظ محیط زیست از طریق اجرای قوانین و مقررات

2- حفاظت از محیط زیست پیرامون و کاهش آلودگی

3- شناسایی جنبه های زیست محیطی

4- کاهش هزینه جرائم

5- کاهش هزینه مصرف منابع