GMP

GMP


GMP چیست؟

GMP مخفف Good manufacturing Practice به معنای شرایط خوب تولید است که پایه اصلی سیستم HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)می باشد.
در واقع GMP پایه و اساس نظام های ایمنی مواد غذایی است و اجرای اصول آن، سلامت محصول را طبق استاندارد های مورد نظر تضمین می کند. یکی از ارکان مشاوره ISO22000 و استاندارد HACCP اجرای اصول GMP می باشد.
اصول GMP عوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز و نظارت دارند نه فقط بر یک فرآیند خاص.