ISO45001:2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018


در دنیای امروز تعهد و التزام سازمان ها به ایمنی و سلامت کارکنان به عنوان یک فاکتور متمایز کننده کسب و کار در بازار رقابت شناخته می شود. کسب گواهی نامه های سیستم مدیریت سلامت و ایمنی حرفه ای عزم و تصمیم یک سازمان را درباره محافظت از کارکنان و محیط، در مقابل رخدادهای مضر و لطمه زننده نشان می دهد. گواهی نامه OHSAS18001 به سازمان ها و شرکت هایی اعطا می شود که بتوانند سیستم مدیریت ایمنی و سلامت را در سازمان خود با موفقیت پیاده سازی کنند. پیاده سازی یک سیستم مطمئن مدیریت ایمنی و سلامت به سازمان ها کمک می کند تا خطرات و تهدیدات ایمنی حرفه ای را در سازمان خود، شناسایی و مدیریت کنند.
کسب گواهی نامه ISO45001:2018 منوط به بررسی میزان تطابق استانداردهای سازمان با استانداردهای بین المللی است.
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای هم چنین به سازمان ها و شرکت ها کمک می کند تا در انتخاب کارکنان شایسته موفقیت بیشتری داشته باشند.
ممیزی سیستم سلامت و ایمنی شغلی و تحت کنترل درآوردن فرآیندهای بحرانی بر اساس این استاندارد صورت می گیرد. گرچه رعایت معیارهای دریافت این گواهی نامه به تمامی کسب و کارها در همه صنایع توصیه می شود، شرکت ها و سازمان هایی که کارکنان آنان در معرض خطرات شغلی بیش تری هستند و یا به انجام کارهای دستی و غیر اتوماتیک می پردازند، برای کنترل و کاهش عوارض ناشی از خطرات حرفه ای ملزم به دریافت این گواهی نامه هستند.